Yritysfilosofia

Leitbild Unternehmensgruppe fischerErittäin nopea kehitys lähes kaikilla teknologia- alueilla, murros yhteiskunnallisissa toimintaedellytyksissä eikä vähiten paljon siteerattu talouden globalisaatio ovat jatkuvan muutoksen alaiselle aikakaudellemme leimallisia. Meidän kaltaisemme yrityksen, joka pyrkii olemaan omilla toimialueillaan maailmanlaajuisesti kärjessä, on sopeuduttava näihin muutoksiin. Eikä sopeutuminen pelkästään riitä, vaan yrityksen on aktiivisesti pyrittävä myötävaikuttamaan muutoksiin ja otettava niissä johtajan asema myös muutosvalmiudessa ja -kyvyssä.
Me olemme ottaneet tämän tehtävän.
Kaikkien osastojen, alueiden ja valtioiden rajat ylittäen me parannamme menetelmiä ja prosesseja synkronisoidun tuotannon ja kevyen yrityksen suuntaan.
Tämän perustana toimivat yrityksemme toimintaperiaatteisiin sisältyvät arvot. Sillä juuri johdonmukaisuus, jolla toteutamme muutoksia, vaatii selkeitä päämääriä (ne osoittavat meille sisällön) ja yksiselitteisiä arvoja (ne osoittavat meille menetelmän). Siten periaatteemme ohjaavat meitä eksymästä tieltä. Tämä koskee päätöksiä, jotka meidän on tehtävä päivittäisten töidemme puitteissa, kuten myös strategista suutautumistamme. "Edusta itse muutosta, jonka toivot maailmalle", totesi Mahatma Gandhi. Tämä on jokaiselle asettuva haaste. Ja toimintaperiaatteemme ovat jokaisen toiminnalle perusta ja oikeutus.
Klaus Fischer

Yritysryhmä fischer


Fischerin perhe vaikuttaa leimallisesti fischer yritysryhmään ja sitä johtaa pääasiassa yksi tämän perheen yrittäjähenkilö.
Ryhmä toimii maailmanlaajuisesti ja tulostavoitteellisesti asiakkaiden ja käyttäjien hyödyksi.
Toiminnassamme vältämme tuhlausta ja lisäämme arvonmuodostusta.
Taloudelliset ja poliittiset näkökohdat sekä markkinapotentiaali määrittävät toimipaikkojemme valinnan, mutta pidämme kuitenkin etusijalla nykyisiä toimipaikkojamme.
Yritysryhmän
fischer toimialat ja tuotemerkit fischer Kiinnitysjärjestelmät toimittaa maailmanlaajuisesti turvallisia ja taloudellisia kiinnitys- ja liitäntätuotteita.
fischer-järjestelmät autoteollisuudelle kehittää ja tuottaa innovatiivisia tuotteita.
fischertekniikka edistää luovuttaa ja yhdistää leikin ja oppimisen.
fischer Consulting neuvoo ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita turhien toimintojen välttämisessä.
Kaikki yrityksen toimialat tukeutuvat maailmanlaajuisesti vahvoihin tavaramerkkeihin.

Tavoite


Me tuotamme yritysryhmän menestykselliselle kehittymiselle ja tulevaisuuden turvaamiselle vaadittavan tuloksen.
Siten luomme, ylläpidämme ja muokkaamme työpaikkoja ja kasvatamme sijoitetulle pääomalle korkoa.
Me laadimme ja toteutamme arvojen mukaisia strategioita ja toimenpiteitä.

Yritysryhmän fischer arvot


Yritystoimintomme pohjautuvat seuraaviin perusarvoihin:

  • Innovatiivisuus. Me ajattelemme ja toimimme silmällä pitäen parannuksia ja uudistuksia kaikilla alueilla, olemme avoimia uudelle ja valmiita muutokseen. Siten luomme maailmanlaajuisesti lisähyötyä itsellemme ja asiakkaillemme.
  • Tulosvastuullisuus. Jokainen meistä myötävaikuttaa suorituksillaan proaktiivisesti yritysryhmän menestymiseen. Me toimimme tulospainotteisesti, arvosidonnaisesti ja kohderyhmäkohtaisesti ja vastaamme tekemistemme tuloksesta.
  • Luotettavuus. Me käyttäydymme arvostavasti ja itsekriittisesti, olemme uskottavia ja luotettavia, kunnioitamme voimassa olevia oikeuksia, standardeja ja kulttuureita ja odotamme samaa myös kumppaneiltamme. Me luomme itsellemme sääntöjä ja noudatamme niitä.

Tavoitteestamme ja arvoistamme muodostuvat seuraavat toimintaperiaatteet päivittäisen työmme ja tulevaisuutemme menestyksellisen luomisen mittapuiksi. Arvot ovat ytimeltään peruuttamattomia. Niiden tuloksena muodostuvat toimintaperiaatteet sovitamme muuttuviin toimintaedellytyksiin.
Kaikkien yrityksessä toimivien on sen vuoksi henkilökohtaisesti sitouduttava:

Työntekijät


Tehtävien ja arvojen puitteissa rikastutamme yritysryhmää erilaisuudellamme.
Osallistumme aktiivisesti ja vastuullisesti muutosprosesseihin.
Olennaisina ominaisuuksina vaadimme itseltämme tulosvastuullisuutta, lojaalisuutta, luotettavuutta, riskien tiedostamista, joustavuutta ja liikkuvuutta.
Me pyrimme pätevöitymään koulutuksella ja jatkokoulutuksella sekä henkilökohtaisesti kehittymällä,
jotta kasvaisimme täyttämään tulevat vaatimukset.
Myötävaikuttamalla yritysryhmän menestymiseen tiedostamme, että ammatillinen ja henkilökohtainen kehityksemme on jatkuva tehtäväkenttä. Ymmärrämme tämän myös työpaikkamme jatkuvan parantamisen mielessä, jotta voimme suorittaa tehtävämme parhaalla mahdollisella tavalla ja tuottaa tuloksia.

Johto


Me edistämme ja vaadimme suorituksia, koska tavoitetietoinen ja arvosidonnainen työntekijä on merkittävin menestystekijä. Siten luomme edellytykset yrityksen menestymiselle.
Oman toimintamme parantamiseksi mittaamme johtotyötämme ja sen tuloksia jatkuvasti näiden toimintaperiaatteiden perusteiden mukaisesti.
Tavoitteet sovimme sopusoinnussa arvojen kanssa toimintaedellytysten pohjalta. Toimimme esimerkkinä suorittamalla johtotehtävämme tilanteeseen sopivasti ja arvostavasti. Erityisesti arvostamme laaja-alaista ja oikea-aikaista vastaanottajakeskeistä tiedonvälitystä sekä palautteen saamista.
Me annamme työntekijöillemme heidän kulloisestakin iästään riippumatta soveltuvat kehitysmahdollisuudet ja tuemme heitä vastaavilla toimenpiteillä. Kun tiimityöskentelyllä saavutetaan parempia tuloksia kuin henkilökohtaisella työskentelyllä, edistämme sitä.
Me korvaamme suoritusten mukaisesti ja tarjoamme tulevaisuuden organisaatiomuotoja ja työmenetelmiä.

Keskinäinen kanssakäyminen


Me arvostamme toinen toisiamme avaintekijöinä henkilökohtaiset ja kulttuuriset erot huomioon ottaen. Me tuemme toisiamme toiminnoista ja prosesseista riippumatta.
Me välittämme tietoa oikea-aikaisesti ja laaja-alaisesti, hyödynnämme tunnustuksen ja kritiikin kehitysmahdollisuutena sekä luomme moitteettomat ja luotettavat suhteet.

Tuotteet ja palvelut


Kulloinkin parhailla ongelmanratkaisuilla luomme parhaan mahdollisen hyödyn ja autamme asiakkaitamme, käyttäjiämme ja liikekumppaneitamme menestymään kilpailuympäristössään.
Sen vuoksi annamme käyttöön sovitut tuotteet ja palvelut oikeamääräisinä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikean laatuisina ja sovittuun hintaan.
Tämä saavuttamiseksi otamme ajoissa mukaan kiinnostuneita sisäisiä ja ulkoisia osapuolia ja vastuuhenkilöitä.
Laatu, suorituskyky ja käyttäjäystävällisyys koskevat samassa määrin sekä tuotteita että palveluita, kulloinkin voimassa olevien tasojen mukaisesti.
Harjoitamme aktiivista, kansainvälisesti suuntautunutta tekijänoikeuspolitiikkaa.

Liikekumppaneiden väliset suhteet
Me toimimme luotettavasti ja vakaasti, työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä asiakkaidemme, tuotteidemme käyttäjien ja liikekumppaniemme kanssa ja otamme heidät mukaan ajatteluumme ja toimintaamme jatkuvien parannusten ja uudistusten hyväksi.
Siten saamme asiakkaamme, tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjät ja liikekumppanimme puolellemme ja voimme luoda yhteistä hyötyä.

Yhteiskunnallinen vastuumme
Me olemme tietoisia yhteiskunnallisesta vastuustamme.
Yritysryhmänä puolustamme periaatteellisesti demokraattista perusjärjestysmuotoa ja vapaata markkinataloutta.
Yrityksen edustajien tulee vaikuttaa mahdollisuuksien rajoissa sopivissa toimielimissä, yhteisöissä ja yhdistyksissä.
Me ylläpidämme suhdetoimintaamme ja suhteitamme lehdistöön.
Kunnioitamme muiden oikeuksia ja suojattua henkistä omaisuutta sekä vaadimme omien oikeuksiemme kunnioittamista.
Aktiivisella ympäristöjohtamisella myötävaikutamme siihen, että meille ja tuleville sukupolville säilyy vahingoittumaton ympäristö.
Me investoimme koulutukseen ja jatkokoulutukseen ja tuemme yrityksen ulkopuolisia oppilaitoksia.

Tulevaisuus


Me pyrimme jatkuvaan, hyötyä tuottavaan kasvuun.
Jatkuvilla parannuksilla ja innovaatioilla – yritysryhmän kaikilla toimialoilla – myötävaikutamme aktiivisesti markkinoihin, joilla toimimme ja edistämme yritysryhmän menestymistä.
Me tuemme yksityisten ja julkisten laitosten harjoittamaa perustutkimusta, mikäli se on harmoniassa yrityksemme tavoitteiden ja arvojen kanssa.